Inspektor nadzoru budowlanego
Otwock
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem oraz praca poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • przeprowadzanie kontroli budów i obiektów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy prawo budowlane i kpa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych, kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Sołecka 52
  05-400 Otwock

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Otwock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna