Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 03.02.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Mława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mławie

Warunki pracy

praca przy komputerze, pokój na piętrze, budynek bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych Inspektoratu wynikających z ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego zleconych przez Powiatowego Inspektora
 • opracowywanie protokołów z w/w kontroli
 • opracowanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 • analiza zgromadzonych dokumentów w toku postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • - uprawnienia budowlane
 • - staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • - operatywność, komunikatywność
 • - odporność na stres,
 • - znajomość pracy biurowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie
  ul. Reymonta 4, 06-500 Mława
  pokój nr 7 (I piętro)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie
ul. Reymonta 4, 06-500 Mława
tel. 23 655 29 11
Aplikuj
strona internetowa urzędu: www.pinbmlawa.pl
Inspektor nadzoru budowlanego
Mława