Inspektor nadzoru budowlanego
Mońki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i kontroli
PINB w Mońkach

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą na terenie powiatu monieckiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane.
 • Prowadzenie czynności kontrolno-inspekcyjnych w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych oraz ich ich utrzymania i użytkowania
 • Przygotowanie projektów decyzji postanowień i pism.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
 • Prowadzenie właściwych rejestrów, archiwizacja dokumentów oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego preferowane posiadanie uprawnień budowlanych, 
<br>1 rok pracy merytorycznej w administracji architektoniczno-budowlanej 
<br>lub wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
<br>prawo jazdy kat. b
<br>komunikatywność, systematyczność
<br>posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>korzystanie z pełni praw publicznych
<br>nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skargowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego związane z budownictwem lub postępowaniem administracyjnym
 • wykształcenie: wyższe budownictwo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  19-100 Mońki, ul. Aleja Niepodległości 3, pok. nr 10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie (proszę o podanie w CV nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy.

Inspektor nadzoru budowlanego

Mońki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna