Inspektor nadzoru budowlanego
Mogilno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mogileńskiego ,praca biurowa w siedzibie inspektoratu ,reprezentacja urzędu .
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Warunki pracy

Praca w terenie ,praca biurowa ,praca przy komputerze do 4h dziennie.
Warunki uciążliwe , szkodliwe bądź niebezpieczne nie występują.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę , projektem budowlanym ,przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych ,obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem ,warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi.
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • Opracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzialenie im wyjaśnień
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zaleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowywanie projektów decyzji ,postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową , utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • uprawnienia budowlane - dokument potwierdzający
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ,ul. M. Konopnickiej 20
  88-300 Mogilno
  z dopiskiem " Oferta pracy".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydat powinien być pełnosprawny ruchowo ze względu na charakter pracy ,związanej z kontrolą na budowie i koniecznością np. wchodzenia po drabinie , poruszania się po rusztowaniu czy schodzenia do wykopów.
Uprzejmie informujemy ,że skonsultujemy się z wybranymi kandydatami tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie .
Oferty otrzymane w formie elektronicznej , po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy.

Szczegółowe informacje drogą e-mail : Aplikuj
Inspektor nadzoru budowlanego
Mogilno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna