Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 04.02.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
Wydział Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

Zadania wykonywane na tym stanowisku wiążą się z:
- wykonywaniem inspekcji i kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie województwa mazowieckiego, w tym praca na wysokości i prowadzenie samochodu służbowego;
- pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie;
- analizą tekstu i rysunków technicznych zawierających bardzo drobną czcionkę i elementy;
- prowadzeniem rozmów (telefonicznie i osobiście) z interesantami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Załatwianie spraw dla których Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość przepisów Ustawy Prawo budowolane i Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera ( m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego w Warszawie
  ul. Czereśniowa 98
  02-456 Warszawa
  z dopiskiem " Oferta pracy WIK"
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 2,3 (co przekłada się obecnie na kwotę 4 408,96 zł brutto + dodatek stażowy;
UWAGA: projekt ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada zwiększenie kwoty bazowej o 6% od dnia 1 stycznia 2020 roku - w przypadku przyjęcia ustawy budżetowej oznacza to wynagrodzenie zasadnicze dla tego stanowiska w kwocie 4673,50 zł brutto + dodatek stażowy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod numerem 22 863 90 12 w. 114.
Inspektor nadzoru budowlanego
Warszawa
Aplikuj