Inspektor nadzoru budowlanego
Augustów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz praca poza siedzibą urzędu ( czynności inspekcyjno-kontrolne w terenie).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań oraz badanie przyczyn i okoliczności katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na postawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu właściwości PINB.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem,
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość przepisów dotyczących Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Augustów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna