Inspektor farmaceutyczny
Opole
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
w Dziale Nadzoru

Warunki pracy

Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu na pierwszym piętrze.
Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak windy, brak odpowiednio dostosowanych toalet i podjazdów dla niepełnosprawnych.
Krajowe podróże służbowe.
Narzędzia i materiały: komputer.
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, kontrolowanie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywanie i przekazywanie szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością i kontrolą warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1.
 • Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków w postępowaniu o udzielanie oraz wygaszanie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego.
 • Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny oraz placówkę obrotu pozaaptecznego.
 • Opracowywanie wystąpień do Izby Aptekarskiej w sprawie wydania opinii stwierdzającej rękojmię należytego prowadzenia apteki.
 • Sprawowanie nadzoru w przedmiocie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych.
 • Monitorowanie braków dostępności punktów leczniczych.
 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • Prawo jazdy kategorii "B"
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców w części dot. kontroli działalności gospodarczej
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi około 5.367,43 zł + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 77/453-98-24.

Inspektor farmaceutyczny

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna