Inspektor farmaceutyczny
Łomża
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym
WIF w Białymstoku Delegatura w Łomży

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie delegatury, praca z komputerem;
- praca poza siedzibą delegatury związana z przeprowadzaniem kontroli

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli aptek , punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia pacjentów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości produktów i usług
 • przygotowywanie protokołów z kontroli celem akceptacji przez stanowisko nadzorujące
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie prowadzonych spraw celem akceptacji przez stanowisko nadzorujące
 • współudział w przeprowadzaniu oględzin lokali na apteki, punkty apteczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego w celu wydania zezwolenia/zaświadczenia przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • sprawowanie nadzoru nad podległymi podmiotami celem wsparcia pracy Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz umiejętność szybkiego pisania
 • prawo jazdy kat. B używane w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenie się wiedzą i informacjami
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na sytuacje stresujące
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • wysoka kultura osobista
 • wnikliwość i rzetelność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do dokumentów złożonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych
pisemny sprawdzian wiedzy
rozmowa kwalifikacyjna
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
Przewidywane zatrudnienie od dnia 01.01.2020 r
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 6623726

Inspektor farmaceutyczny

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna