Inspektor farmaceutyczny
Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Dział Inspektorów Farmaceutycznych

Warunki pracy

praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego,
kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi,
 • nadzór nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sporządzanie protokołów z kontroli, prowadzenie dokumentacji kontrolowanych podmiotów,
 • przygotowanie projektów decyzji zawierających zalecenia pokontrolne,
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę,
 • kontrolowanie prowadzenia reklamy działalności aptek skierowanej do publicznej wiadomości,
 • przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe farmaceutyczne
<br>
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Inspektor farmaceutyczny

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna