Inspektor
Lublin
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony gatunkowej
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów); częste wyjazdy terenowe wymagające prowadzenia samochodu służbowego i przemieszczania się w trudnym terenie; udział w różnorodnych spotkaniach, szkoleniach, konferencjach poza miejscem pracy; kontakty z podmiotami zewnętrznymi.
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód oraz wyliczania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta gatunków chronionych określonych ustawą o ochronie przyrody,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, w szczególności w stosunku do bobra europejskiego, a także kontrole spełniania warunków określonych w wydawanych zezwoleniach,
 • Współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta gatunków chronionych, głównie bobry i wilki,
 • Udział w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z budżetu RDOŚ w Lublinie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków Unii Europejskiej,
 • Wykonywanie zestawień z szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta gatunków chronionych na terenie województwa lubelskiego,
 • Opracowywanie sprawozdań ze zrealizowanych spraw dotyczących bobra europejskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • Czynne prawo jazdy kategorii B,
 • Wiedza na temat biologii i ekologii bobra europejskiego oraz innych gatunków podlegających ochronie prawnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związane z realizacją szeroko rozumianej ochrony przyrody
 • wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa),
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office,
 • Umiejętność obsługi odbiornika GPS,
 • Wiedza na temat sposobów zabezpieczania różnych rodzajów mienia przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta gatunków chronionych,
 • Umiejętność sprawnego prowadzenia samochodu i dobre rozeznanie w terenie w celu realizacji wyjazdów terenowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1/ Etapy naboru na ww. stanowisko:
a) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych,
b) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych,
c) test wiedzy - w przypadku powyżej 12 osób spełniających również wymagania dodatkowe,
d) rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

2/ Dokumenty, w tym życiorys, list motywacyjny i oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie

3/ Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie. Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

4/ Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane i nieodebrane w terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

5/ Prosimy o podanie telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail celem ułatwienia kontaktu
z kandydatem na potrzeby procesu rekrutacji (przekazywanie informacji o kolejnych etapach naboru).

6/ Dodatkowe informacje, nieopublikowane w ogłoszeniu o naborze, można uzyskać pod numerami telefonu: 81 71 06 504 lub 81 71 06 544.

7/ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania poli-tyczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna