Dodano: 22.01.2020
Inspektor
Zabrze
Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych Komisariatu Policji I w Zabrzu

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, niszczarka, ksero, telefon. Bariery architektoniczne: miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku. Istnieje konieczność przemieszczania się po piętrach budynku. Budynek nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. System pracy ośmiogodzinny, jednozmianowy. Wymuszona pozycja ciała- siedząca. Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Komisariatu Policji I w Zabrzu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Prowadzi obowiązujące rejestry i ewidencje oraz przygotowuje materiały do archiwizacji w celu zapewnienia właściwego ewidencjonowania i przechowywania dokumentów.
 • Przygotowuje do wysyłki przesyłki resortowe oraz do instytucji zewnętrznych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Rozlicza dzienniki korespondencyjne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań służbowych.
 • Obsługuje klienta telefonicznie, korespondencyjnie oraz bezpośrednio w celu udzielenia informacji, skierowania do odpowiedniej obsługi merytorycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Zabrzu
  Zespół Kadr i Szkolenia
  41-800 Zabrze ul. 1 Maja 10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 2779218. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wynagrodzenie zasadnicze: 2600 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy. Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów. Osoby zakwalifikowane do etapów selekcji zostaną powiadomione telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji.
Inspektor
Zabrze
Aplikuj