Inspektor
Łódź
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr i płac
w Wydziale Finansów i Kadr

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- elementem procesu pracy jest stres związany z zakresem realizowanych zadań,
- praca wiąże się z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno–biurowych,
- budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek nie jest wyposażony w windę,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników Kuratorium
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Kuratorium
 • Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy w Kuratorium w celu efektywnego obsadzenia wakatów, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa i uregulowań wewnątrzzakładowych
 • Sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań wynikających z przepisów prawa
 • Sporządzanie list płac pracowników Kuratorium oraz osób świadczących prace na rzecz Kuratorium na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych pracowników Kuratorium
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz formularzy rozliczeniowych (ZUS)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku wymagającym samodzielnej obsługi kadr i płac
 • ukończone formy doskonalenia z zakresu kadr i płac
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz podatku PIT
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność
 • systematyczność
 • zaangażowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach budżetowych na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • znajomość programu komputerowego PROGMAN Kadry, Płace

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia z zakresu kadr i płac
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 636-22-61

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna