Inspektor
Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
PINB Cieszyn

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno-kontrolne poza siedzibą.
Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz), aparat fotograficzny.
Wykonywanie kontroli na terenie powiatu cieszyńskiego - wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontrole obiektów budowlanych.
Praca związana z bezpośrednią obsługą interesantów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • doświadczenie zawodowe w budownictwie i administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania w zakresie posiadania prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: ( 33) 4777441. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Inspektor

Cieszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna