Dodano: 12.02.2020
Inspektor
Kielce
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansowych oraz realizacji zadań programu PŁATNIK
Wydział Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa ,
- praca z wykorzystaniem stanowisk komputerowych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe Wydziału Kadr i Szkolenia,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek nie posiada windy,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (m. in. zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, funkcjonariuszy Policji oraz członków ich rodzin)
 • Koordynowanie przesyłanych przez jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa świętokrzyskiego dokumentów ubezpieczeniowych za pośrednictwem programu PŁATNIK
 • Przetwarzanie oraz ewidencjonowanie zwolnień lekarskich policjantów oraz pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i Komend Powiatowych Policji woj. świętokrzyskiego przekazanych drogą elektroniczną za pomocą profilu informacyjnego ZUS PUE
 • Obsługa Systemu Wspomagania Obsługi Policji w zakresie zwolnień lekarskich
 • Realizowanie zadań i postanowień z zakresu gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych
 • Współpracowanie z Wydziałem Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w zakresie prowadzenia rozliczeń, ewidencji rachunków i wydatków realizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Dokonywanie zakupów i prowadzenie ewidencji pieczątek oraz referentek

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisów
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr i Szkolenia Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta na stanowisko inspektora ds. finansowych oraz realizacji zadań programu PŁATNIK w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych i opatrzonych datą oświadczeń, własnoręcznie podpisanego listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/zatrudnienie-w-policji/5795,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii np.: świadectw pracy, zakresów obowiązków, zaświadczeń o zatrudnieniu.Inspektor
Kielce
Aplikuj