Inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi teleinformatycznej central telekomunikacyjnych oraz rejestracji nagrań
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy - dyżury.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie odsłuchu nagrań korespondencji telefonicznej i radiowej stanowisk kierowania KWP zs. w Radomiu, KMP Radom oraz nadzorowanie poprawności wykonywania odsłuchów w komendach powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego;
 • Archiwizowanie, nadzorowanie oraz dbanie o przechowywanie naśników danych służących do rejestracji rozmów stanowisk kierowania KWP zs. w Radomiu i KMP Radom;
 • Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz podstawowych napraw urządzeń przydzielonych do obsługi technicznej (rejestratory NetCRR, TRX, COMPOL 2 oraz system taryfikacji SORT), obsługiwanie urządzeń transmisji telefonicznej i telekonferencyjnej;
 • Koordynowanie nadawania numerom resortowym w całym garnizonie uprawnień do połączenia z numerami operatorów sieci lokalnych oraz komórkowych;
 • Sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem wideokonferencyjnym (video terminal Polycom HDX8000), koordynowanie montażu oraz uruchamiania systemu wideokonferencyjnego (video terminal Polycom HDX) oraz obsługiwanie wideokonferencji na mostku CISCO;
 • Zbieranie na bieżąco informacji o stanie łaczności telefonicznej oraz pracy central telefonicznych w jednostkach organizacyjnych KWP oraz informowanie odpowiednich służb, podejmowanie działań zmierzajacych do usunięcia awarii;
 • Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych oraz innych drobnych prac związanych z funkcjonowaniem łączności zleconych przez przełożonego;
 • Montowanie oraz uruchomianie systemu telefonii IP (aparaty Vol, callmanager CISCO) w jednostkach organizacyjnych KWP zs. w Radomiu i KMP Radom.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia na podobnym stanowisku w branży telekomunikacyjnej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Obsługa central telefonicznych oraz aparatów systemowych;
 • Kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • Kursy nadzorów systemów centralowych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.);
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznych i biurowych;
 • Znajomość komputerowego oprogramowania technicznego (programów komputerowych obsługujących centrale telefoniczne oraz współpracujace z nimi rejestratory);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr. 182, 1228 ze zm.)
 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu nadzoru systemów centralowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18Inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna