Inspektor
Radom
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu

Warunki pracy

Budynek w którym znajduję się Delegatura Kuratorium Oświaty posiada cztery kondygnacje nadziemne. Delegatura znajduję się na piętrze trzecim. Toaleta na piętrze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduję się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku przy schodach w holu zamontowany jest podnośnik oraz pochylnia. W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacją zadań administracyjno-obsługowych zapewniających funkcjonowanie delegatury.
 • Prowadzenie kancelarii i składu chronologicznego.
 • Prowadzenie książki kontroli zewnętrznej, rejestracja i gromadzenie protokołów kontroli zewnętrznej.
 • Prowadzenie ewidencji aktów prawa wewnętrznego.
 • Prowadzenie rejestru decyzji, postanowień, zarządzeń wydawanych w delegaturze.
 • Prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz zgłaszanie skarg i wniosków do Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków.
 • Prowadzenie spraw z zakresu postępowania kwalifikacyjnego o nadanie nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego: przygotowywanie druków do pracy komisji, przygotowywanie i wydawanie aktów nadania z dokumentacją, umowy zlecenia dla ekspertów.
 • Udzielanie interesantom informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjna oraz Rzeczowym wykazem akt.
 • Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
 • Prowadzeniem dokumentacji spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt, z uwzględnieniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • solidność, dokładność, dociekliwość,
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043, 1032,1031.

Inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna