Inspektor
Kętrzyn
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Zespołu Wspomagającego
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

Praca biurowa - administrator systemów teleinformatycznych. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: presja czasu, wysoka odpowiedzialność, stres, dyspozycyjność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • lokalny administrator systemów teleinformatycznych
 • bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemem teleinformatycznym
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. Życiorys, CV, podanie i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu (wzory: http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl w zakładce Wolne stanowiska pracy). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie, lub oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni nie będą zwracane.
Osoba wskazana do kontaktów w sprawie oferty pracy: Małgorzata Hajduczenia – Specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia KPP w Kętrzynie nr tel. (89) 752-92-25, od pon. do piątku w godz. 7.30.-15.30.

Inspektor

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna