Inspektor
Kraków
Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi dowodów rzeczowych
Wydział Kryminalny Komisariatu Policji V w Krakowie

Warunki pracy

Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami rzeczowymi. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca na II piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
- praca w pomieszczeniach na poziomie piwnic,
- wysiłek fizyczny tj. przenoszenie dowodów rzeczowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dziennika korespondencji jawnej w formie elektronicznej,
 • Przyjmowanie poczty i wykonywanie jej ekspedycji do jednostek Policji oraz poza nimi (prowadzenie rejestru poczty specjalnej, poleconej, książki doręczeń),
 • Prowadzenie książki dowodów rzeczowych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych,
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z prokuraturą, sądami i innymi instytucjami,
 • Realizacja postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych wydanych przez prokuraturę, sądy i inne uprawnione organy,
 • Przygotowywanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej jawnej i niejawnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Tajne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprzwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Obsługa programu MS Office.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków

  Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferta o pracę na zastępstwo. Proponowane wynagrodzenie: 2 200,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Proszę o skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem
http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx
Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym
należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie ( tj. po 18 lutego 2019r.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby
niepełnosprawne.
Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel. (12) 61 52 516
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna