Inspektor
Oleśnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy

Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjnych
Zespół ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca w biurze przy komputerze, na parterze, bariery architektoniczne : konieczność poruszania się po schodach, brak windy, wyjścia służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowaszenie sekretariatu Powiatowego Lekarza
 • przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek na pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej
 • obsługa łączy telefonicznych Inspektoratu
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek Inspektoratu
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych Inspektoratu, w tym prowadzenie kart drogowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów
 • zapewnienie kasowej obsługi Inspektorau
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej lub ilościowej materiałow
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniuem i wyposażeniem Inspektoratu
 • obsługa mandatów
 • prowadzenie spraw dotyczących zakładowej składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne, ekonomiczne, administracyjne
 • obsługa urządzeń biuowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ogólne, ekonomiczne, administracyjne
 • czynne prowadzenie samochodów osobowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. 3 Maja 20
  56-400 Oleśnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty po zakończonym naborze zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 71 314 26 11

Inspektor

Oleśnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna