Inspektor
Ciechanów
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą

Warunki pracy

- praca o charakterze biurowym
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie wymaganych w pracy kancelaryjnej rejestrów i ewidencji, m.in. dziennik korespondencyjnego, dziennika podawczego, skorowidzów tematycznych w celu prawidłowego ewidencjonowania dokumentów wpływających i wypływających z Wydziału
 • wprowadzenie i aktualizacja danych do podsystemu kadrowego Systemu Wspomagania Obsługi Policji w zakresie posiadanych uprawnień
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz ewidencji z tym związanej
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. archiwizacji, ostatecznie załatwionych dokumentów sekretariatu w celu przekazania ich do składnicy akt
 • obsługa komputera , sporządzanie maszynopisów, kserokopii dokumentów w celu wsparcia do bieżącej pracy przełożonego i pracowników, pobieranie materiałów kancelaryjno – biurowych w celu dystrybucji ich w obsługiwanych wydziałach
 • przechowywanie i ewidencjonowanie przechowywanych postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw w celu właściwego obiegu tych dokumentów
 • sporządzanie spisu akt kontrolnych postępowań przygotowawczych prowadzonych w wydziałach w celu przygotowania do przekazania wraz z aktami kontrolnymi do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Microsoft Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych
 • przeszkolenie z zakresu obiegu dokumentacji kancelaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI w CIECHANOWIE
  Zespół Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 4”
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /023/ 673 16 12

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie
Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Policji jest Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie przy ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Podanie danych jest dobrowolne, zatajanie lub podanie nieprawdziwych danych, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna