Inspektor
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki składnikami mundurowymi
 • realizowanie potrzeb komórek organizacyjnych w zakresie zlecania usług poligraficznych, introligatorskich, publikacji ogłoszeń prasowych, notarialnych poświadczeń dokumentów, dostawy artykułów promocyjnych oraz tablic i napisów informacyjnych
 • prowadzenie rozliczeń dotyczących usług telekomunikacyjnych, dzierżawy łącz telefonicznych i teleinformatycznych oraz miejsca w otworze kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z wystawianiem dokumentów księgowych za połączenia telefoniczne przekraczające ustalony limit oraz w związku z korzystaniem przez pracowników z telefonu służbowego w celach niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych
 • prowadzenie spraw dotyczących umów najmu, dzierżawy lub użyczenia obiektów przeznaczonych dla służb funkcjonujących na morskich przejściach granicznych w tym refakturowanie dokumentów księgowych w programie komputerowym
 • zlecanie wykonywania pieczątek, prowadzenie ich ewidencji oraz likwidowanie nieaktualnych pieczątek w tym sporządzanie protokołów z dokonanych czynności
 • prowadzenie rejestru odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz dokonywanie opłaty abonamentowej RTV
 • prowadzenie spraw dotyczących wykorzystywania pomieszczeń stanowiących zaplecze dla ekip uczestniczących w akcjach przeciwlodowych i przeciwsztormowych
 • obsługa sekretariatu Dyrektora Urzędu i jego zastępców oraz opracowywanie danych do sprawozdań i planów w zakresie wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze praca w administracji/ praca biurowa
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych i innych związanych z realizacją zadań
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz programu do fakturowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 783,40 zł - 2 992,34
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 90, 58 355 35 00, 58 355 31 74

Inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna