Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Mobilizacji i Uzupełnień

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer,
praca na 2 piętrze - brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie procesu powoływania ochotników na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy w jednostkach OT.
 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych kandydatami na żołnierzy zawodowych.
 • Wykonywanie analiz, opracowywanie meldunków, zestawień, oraz monitorowanie stanu zasobu ochotników do służby przygotowawczej i służby w jednostkach OT.
 • Aktualizowanie bazy nieobsadzonych stanowisk.
 • Współudział w opracowywaniu projektów rozkazów (wytycznych) Szefa WSzW w sprawie typowania i kwalifikowania ochotników do służby.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna lub rok w danym obszarze
 • Wymagany staż w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"
 • Biegła znajomość posługiwania się pakietem MS Office
 • Rzetelność, systematyczność, umiejętnośc organizowania pracy.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( j.t. Dz. U. 2019 poz. 1541)
 • Znajomość ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 330).
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015, poz. 449)
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. 2017, poz. 465)
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2015, poz. 1299)
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2018.2096 z późn. zm.)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub
e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1,659.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261 656 054 (sprawy organizacyjne
i formalne).

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna