Inspektor
Świdnica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

1. Praca administracyjno-biurowa (siedząca przy komputerze)
2. Praca w terenie - powiat świdnicki (oględziny obiektów budowlanych, inspekcja budów, na wysokości powyżej 3 m-rusztowania, drabiny, dachy)
3. Praca jednozmianowa w porze dziennej
4. Praca związana z obsługą klienta, wystąpieniami publicznymi prowadzenie przesłuchań stron i świadków, prowadzenie rozpraw administracyjnych, zapoznawanie stron z dokumentacją, udział w oględzinach obiektów przy udziale stron i świadków, udzielanie wyjaśnień i wykładni z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego)
5. Kierowanie samochodem osobowym (służbowym)
6. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) urząd jest ulokowany na parterze budynku, w którym będzie wykonywana praca,
b) jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego, w których organem orzekającym jest w I instancji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy,
 • przyjmowanie interesantów oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych w nadzorze budowlanym
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego
 • znajomość procedur administracyjnych oraz przepisów KPA
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera, w tym programów typu OFFICE
 • umiejetność analitycznego stosowania przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego w odniesieniu do właściwości nadzoru budowlanego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kategorii B - co najmniej od 2 lat
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność biegłego przyswajania dużej ilości treści oraz wiedzy technicznej
 • umiejetność pracy pod presją czasu (konieczność przestrzegania terminów wynikających z przepisów)
 • podzielność uwagi przy wykonywaniou zadań
 • umiejetność analitycznego precyzowania wypowiedzi w mowie i piśmie
 • umiejetność czytania ze zrozumieniem
 • odporność na stres i umiejętność radzenia w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
  ul.Parkowa 2, 58-100 Świdnica,
  pokój nr 04-Sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem: "oferta pracy-nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia i zgody winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Uchybienie tego obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania dokumentów, wszyscy kandydaci, którzy w terminie złożą swoje oferty, zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie zbadany podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pracy na stanowisku Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdnicy nie będą zwracane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74/856-80-43, 74/851-56-21.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą i bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna