Inspektor
Białobrzegi
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Kadr
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy komputerze powyżej 4 h,
- praca w budynku dwu kondygnacyjnym. Wejście do budynku nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,
- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji
 • - prowadzenie zagadnień organizacyjno - etatowych (etat, meldunki kadrowe)
 • - sporządzanie rozkazów organizacyjnych, personalnych oraz rozkazów o wyróżnienia
 • - prowadzenie wszelkich spraw dotyczących zatrudnienia, mianowania, awansowania, przenoszenia oraz zwolnienia ze służby funkcjonariuszy Policji
 • - opracowywanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej Komendy jako jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji
 • - prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego policjantów
 • - organizacja strzelań programowych, testów sprawności fizycznej oraz wszelkiej dokumentacji z tym związanej
 • - prowadzenie akt osobowych policjantów
 • - prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służbowej funkcjonariuszy Policji
 • - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydarzeń nadzwyczajnych
 • - zajmowanie się sprawami praktyk studenckich oraz staży
 • - prowadzenie sprawozdawczości kadrowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • - znajomość Ustawy o Policji, Kodeksu pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • - wysoka kultura osobista
 • - sumienność, odpowiedzialność i obowiązkowość
 • - umiejętność pracy w zespole
 • - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania znajomości prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego administracja publiczna (prowadzenie kadr)
 • wykształcenie: wyższe administracja
 • - poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli "poufne/zastrzeżone" wydane przez ABW
 • - umiejętność pracy pod presją czasu
 • - umiejętność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
  26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 23
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: "Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Uprzejmie informuję kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny , życiorys/CV oraz wszystkie zaświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych , niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Osoby, których oferty będą odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy lub umiejętności. Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,30 kwoty bazowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 613 52 29, (48) 613 52 60.

Inspektor

Białobrzegi

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna