Inspektor
Słupsk
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie
- występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku: schody, brak windy i podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi
- wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie naboru ochotników do terytorialnej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych
 • prowadzenie ewidencji, bazy danych oraz dokumentacji ochotników powoływanych do terytorialnej służby wojskowej i NSR
 • organizacja imprez promujących służbę wojskową
 • sporządzanie meldunków i sprawozdań związanych z powołaniem do TSW i NSR
 • aktualizacja danych na stronie internetowej w zakresie TSW i NSR
 • przygotowywanie propozycji decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw
 • udział w przygotowywaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej na szczeblu WKU

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony i rozporządzeń wykonawczych , ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • kurs obsługi programów informatycznych WORD i EXCEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • kurs komunikacji interpersonalnej
 • członek korpusu służby cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o egzaminie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • kserokopia prawa jazdy
 • zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba do kontaktu: Hanna Derkacz tel. 501 238 261
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Treść oświadczeń lub kopii dokumentów załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem i datą;
Komisja skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za spełniające wymogi niezbędne i poinformuje o terminie dalszego etapu naboru;
Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień z siedzibą w Słupsku przy ul. Boh. Westerplatte 8 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Inspektor

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna