Inspektor
Łomża
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
Oddział w Łomży

Warunki pracy

Praca w terenie, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, kontrole na polach; praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny oraz w pobieraniu próbek środków ochrony roślin
 • Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym w pobieraniu płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin
 • Kontrole przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 • Kontrole przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń
 • Udział w ankietowaniu w wytypowanych gospodarstwach w celu monitorowania zużycia środków ochrony roślin

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, leśnictwo
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin , o nasiennictwie
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze , architektura krajobrazu, ochrona środowiska, leśnictwo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu- nie biorą udziału w procedurze naboru. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: http://wiiorn.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=620. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154

Inspektor

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna