Inspektor
Poznań
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki transportowo – sprzętowej
w Wydziale Administracji, Oddziału GDDKiA w Poznaniu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa,
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym.

Pracownikom oferujemy:

• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
• skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoring sposobu wykorzystania pojazdów będących w posiadaniu Oddziału, rejonów i laboratorium drogowego, prowadzenie rejestrów ustalonych zarządzeniem w sprawie używania pojazdów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Gospodarowanie kartami drogowymi: wydaje użytkownikom, weryfikuje po zakończeniu miesiąca z monitoringiem GPS. Rozliczanie i ewidencjonowanie paliwa zgodnie z zarządzeniem w sprawie używania pojazdów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Ewidencjonowanie wydawanych zgód na parkowanie samochodów poza siedzibą, przygotowywanie upoważnień na użytkowanie samochodów oraz rozdysponowywanie samochodów nie przydzielonych konkretnym użytkownikom,
 • Gospodarowanie kartami FLOTA w celu racjonalnego wydatkowanie środków finansowych na eksploatację,
 • Kontrola zgodności użytkowania pojazdów będących w posiadaniu Oddziału z obowiązującym zarządzeniem w sprawie używania pojazdów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Prowadzenie spraw logistyczno-gospodarczych we współpracy w tym zakresie z innymi pracownikami Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacje na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki transportowo-sprzętowej i energetyczno-paliwowej
 • wykształcenie: brak
 • kurs obsługi sekretariatu, przeszkolenie z programu w zakresie ewidencji korespondencji,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: specjalista F-2 8.7)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
- etap II- test wiedzy,
- etap III- rozmowy kwalifikacyjne.
Etat współfinansowany ze środków PT POIiŚ w ramach rezerwy celowej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 1.95.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-42.
Inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna