Inspektor
Strzelce Krajeńskie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
Oddział Strzelce Krajeńskie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
• kontakt ze środkami ochrony roślin;
• praca w terenie;
• zmienne warunki atmosferyczne;
• prowadzenie samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne pracy:
Biuro Oddziału WI znajduje się na II piętrze budynku. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje kontrole stosowania środków ochrony roślin w celu stwierdzenia czy zabiegi prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzi kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu w celu eliminacji uchybień mogących mieć miejsce podczas wykonywania wyżej wymienionej działalności gospodarczej.
 • Kontroluje podmioty wykonujące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w celu stwierdzenia spełnienia warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Przeprowadza kontrole podmiotów wykonujących działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestniczy w monitoringu zużycia środków ochrony roślin w celu pozyskiwania i gromadzenia danych statystycznych w zakresie ich zużycia na terenie kraju.
 • Wprowadza dane z zakresu ochrony roślin i techniki do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu prawidłowej realizacji zadania.
 • Sporządza sprawozdania z realizacji zadań własnych w celu przekazania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B czynne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa oraz w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w stresie
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
  ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
  oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na stanowisko Inspektora ds. ochrony roślin i techniki WI Oddział w Strzelcach Kraj.’’

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wskazane oświadczenia znajdują się na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu: zakładka ogłoszenia – praca);
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany;
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie;
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Strzelce Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna