Inspektor
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-finansowych
w Wydziale Administracji

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu. Siedziba mieści się w budynku piętrowym - brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru dochodów oraz czuwanie nad terminowością wpłat, a w razie konieczności sporządzanie i wysyłanie dłużnikom upomnień i tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.
 • Prowadzenie kasy i związanej z tym dokumentacji wraz z odpowiedzialnością materiałową za znajdującą się w niej gotówką i papiery wartościowe. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
 • Prowadzenie akt osobowych, wszelkich spraw kadrowych, spraw związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracowników oraz prowadzenie rejestru nagród jubileuszowych i sporządzanie karty weryfikacji do wypłaty nagród jubileuszowych. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Przygotowywanie, kompletowanie i przekazywanie dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę stosownych dokumentów do ZUS.
 • Prowadzenie i nadzór nad listą obecności w zakresie prawidłowego oznaczenia pobytu w pracy, w delegacji służbowej, urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego oraz prowadzenie zeszytu wyjść w godzinach pracy.
 • Prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników, sporządzanie planów szkoleń oraz nadzór nad jego realizacją oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdań.
 • Prowadzenie spraw BHP, kierowanie pracowników na szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP, prowadzenie dokumentacji wypadków, czuwanie nad wypełnieniem wszystkich przepisów BHP.
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych i obronnych pracowników Inspektoratu.
 • Przygotowywanie do przekazania dokumentacji archiwalnej Wydziału Administracji do archiwum zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2250,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po 17 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 10 55. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna