Inspektor
Białystok
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ewidencji i rozliczania wydatków budżetowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze, pomieszczenia sanit. - hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów i wnid

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie dokumentów związanych z wydatkami rozdziału 01022 i kontrola pod względem formalno - rachunkowym
 • sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej oraz rocznych tabel kosztów związanych w rozliczeniem wydatków budżetowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie ewidencji wykorzystana środków na wydatki zwalczania chorób zakaźnych i monitoringi
 • zbieranie informacji i danych niezbędnych do opracowywania planów i analiz z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i monitoringów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w finansach publicznych
 • dobra znajomość programu EXCEL, WORD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku,
  ul. Zwycięstwa 26A
  15-959 Białystok

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe 85 6510229 w. 112
W rekrutacji uczestniczą kandydaci spełniający wymagania formalne oraz składający komplet wymaganych dokumentów.
O terminie i sposobie rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni droga telefoniczną lu mailowa.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie BIP Urzędu

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna