Inspektor
Bielsko-Biała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli produktów
w Wydziale Kontroli Żywności

Warunki pracy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Bielsku-Białej znajduje się na II piętrze budynku oddziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek jest wyposażony w podjazd oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko do III kondygnacji, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i głuchoniemym. Praca w siedzibie Delegatury i w terenie (kontrole na terenie woj. śląskiego), praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych, stres związany z prowadzeniem kontroli, zagrożenie korupcją, czas pracy - zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach prowadzonych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • Przygotowywanie na podstawie wyników kontroli wniosków i zarządzeń, dokonywanie czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia
 • Sporządzanie wystąpień pokontrolnych
 • Opracowywanie projektów sprawozdań, informacji z ustaleń z kontroli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1559)
 • Znajomość Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
 • Znajomość ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18-63 z poźn.zm.)
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • Umiejętność zwięzłego redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność (kontrole w różnych porach dnia)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • rzetelność, dokładność i terminowość
 • odpowiedzialność i sumienność
 • praca w administracji
 • orientacja w bieżącej problematyce konsumenckiej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
  40-951 Katowice
  ul. Brata Alberta 4
  Sekretariat I piętro
  (z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy- inspektor, Wydział Kontroli Żywności, Delegatura WIIH w Bielsku-Białej")

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane .
Oświadczenia, list motywacyjny muszą zawierać datę i własnoręczny podpis, a życiorys (CV) własnoręczny podpis, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne będzie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu www. katowice.wiih.gov.pl oraz wywieszona
w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Inspektoratu (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru będzie przekazywana telefonicznie lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty można odebrać
w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu
www. katowice.wiih.gov.pl
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)356 81 00 wew.135 lub (32)356 81 00 wew.120

Inspektor

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna