Inspektor
Ostrów Wielkopolski
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
W Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy,
wejście do budynku WRD KPP w Ostrowie Wielkopolskim nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak ruchomej platformy do transportu wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Stanowisko pracy w Wydziale Ruchu Drogowego usytuowane jest na półpiętrze budynku, pomieszczenie stanowiska pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie Sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego.
 • 2. Prowadzenie: dziennika korespondencyjnego sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego, rejestru korespondencji wpływającej, rejestru korespondencji wychodzącej, rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i uprawnień do prowadzenia pojazdów.
 • 3. Terminowe przekazywanie korespondencji do Sądów i Prokuratury.
 • 4. Prowadzenie formularza spisu spraw – rejestr kolizji drogowych.
 • 5. Prowadzenie zestawienia ujawnionych wykroczeń oraz innych rejestrów i katalogów (np. rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym, rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców), dla celów statystyczno - ewidencyjnych.
 • 6. Wydawanie lub wysyłanie notatek służbowych z kolizji drogowej firmom ubezpieczeniowym lub uczestnikom zdarzenia.
 • 7. Okresowe rozliczanie pracowników komórki organizacyjnej z realizacji przekazanych (zarejestrowanych w Sekretariacie) spraw (dokumentów) i przekazywanie stosownych informacji dotyczących nie załatwionych spraw bezpośredniemu przełożonemu.
 • 8. Archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez Wydział.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, umiejętność organizowania pracy własnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dowodu osobistego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Ostrowie Wlkp. → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.),

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %,
praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku,
oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub Urzędzie Pocztowym) nie będą rozpatrywane,
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 62 7377326 lub 62 7377325, zakwalifikowani kandydaci do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.

Inspektor

Ostrów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna