Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarczych
Dział ds. gospodarczych

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i kontrola merytoryczna otrzymywanych faktur i rachunków za usługi, dostawy i roboty budowlane
 • analiza i kontrola merytoryczna zamówień i umów zawartych przez Inspekcję
 • udział w pracach związanych ze sporządzaniem planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu
 • archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętności analitycznego myślenia, terminowość, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, Wrocław ul. Januszowicka 48

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przewidywany termin zatrudnienia: 15.02.2019 r.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2 500 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 367 70 16, 17 wew. 121.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna