Inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw doboru
Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa,
- wyjazdy służbowe w ramach delegacji,
- praca w systemie zmianowym (dyżur raz w tygodniu)
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy merytorycznej aplikacji kandydatów do służby w Policji pod katem zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o Policji,
 • kierowanie kandydatów na etapy postępowania kwalifikacyjnego tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej w jednostkach szkoleniowych Policji,
 • uczestniczenie w pracach zespołu przeprowadzającego rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do służby w Policji,
 • sprawdzanie w ewidencjach, rejestrach, kartotekach danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata,
 • ustalanie okoliczności naruszeń prawa przez kandydatów do służby w Policji oraz opiniowanie zebranego materiału,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego CRDK 2 danych oraz wyników uzyskanych przez kandydatów do służby w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz informacji o sposobie jego zakończenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość rozporządzenia regulującego dobór do służby w Policji
 • znajomość ustawy o Policji
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • kursy/szkolenia z zakresu rekrutacji lub selekcji pracowników.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie ukończonych kursów/szkoleń z zakresu rekrutacji lub selekcji pracowników
 • Kopie przeszkoleń
 • Kopie uprawnień
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 65777 "

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /047/ 701-20-04; /047/ 701- 28 -18
Inspektor
Radom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna