Inspektor
Kolbuszowa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli upraw i materiału siewnego pod kątem występowania GMO oraz spraw fitosanitarnych
Oddział w Kolbuszowej

Warunki pracy

praca biurowo- terenowa, stopień nasilenia prac związany z sezonowością w rolnictwie, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych/ występują częste wyjazdy służbowe w teren/,
praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych/ min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp./,
praca z mikroskopem,
praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego / pobieranie , przenoszenie prób. praca w pozycji wymuszonej,
możliwy sporadyczny kontakt z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
kontakt sporadyczny ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi,
prowadzenie samochodu służbowego kat. B / możliwy przewóz współpracowników/,
praca decyzyjna, stresowa związana z odpowiedzialnością, kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
praca na wysokości do 3 metrów,
pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na II piętrze, budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przy budynku jest miejsce parkingowe,
budynek nie stwarza bariery architektonicznej dla osób mających trudności z poruszaniem się

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu kontroli materiału siewnego i upraw w celu stwierdzenia występowania organizmów genetycznie modyfikowanych,
 • pobiernaie prób materiału siewnego, roślinnego i produktów roślinnych do badań laboratoryjnych w celu zidentyfikowania modyfikacji genetycznej,
 • uczestniczenie w kontrolach zgodności upraw GMO z warunkami, sposobem i terminiem prowadzenia danej uprawy GMO, określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO oraz kontroli pochodzących z upraw roślin lub produktów roślinnych w celu wykrywania modyfikacji genetycznej,
 • uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w celu stwierdzenia występowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIORIN w celu bieżącego nadzorowania realizacji zadań oraz sporządzanie sprawozdań,
 • wprowadzanie i przyjmowanie dokumentów do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, biologiczne
 • znajomość przepisow ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy kodeks postępownia administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na ww. stanowisko pracy
 • kseropkopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 28, 35-10 Rzeszów/ sekretariat pok. nr 3/ z dopiskiem ,, Rekrutacja - Oddział w Kolbuszowej''
  W liście motywacyjnym proszę wskazać numer ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy. List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Wymagany wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu pod ogłoszeniem na ww. stanowisko pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody i techniki naboru:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- test wiedzy - jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób
- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Tylko osoby , których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty kandydatów/ kandydatek niewyłonionych w trakcie naboru, możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie zostaną zniszczone. Prosimy o stosowanie wymaganego wzoru oświadczeń dostępnego na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie: htpp://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk- praca/.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać pod nr tel. 17 8500377.

Inspektor

Kolbuszowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna