Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kancelaryjnych
Brak

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, (lokal Inspektoratu położony na 1 piętrze), stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Inspektoratu oraz jej rejestrowanie i obsługa w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 • przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
 • przyjmowanie interesantów w sekretariacie inspektoratu,
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa poczty elektronicznej i ePUAP,
 • umawianie klientów oraz prowadzenie kalendarza spotkań Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • prowadzenie dokumentacji inspekcji farmaceutycznej i nadzorowanych jednostek
 • przyjmowanie skarg i wniosków klientów zewnętrznych oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu
 • prowadzenie rejestrów książek środków odurzających oraz książek zatrudnionych w aptece
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą klienta
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie przyjmowania skarg i wniosków
 • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office oraz Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość nazewnictwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie środków odurzających, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia wskazane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Nabór będzie podzielony na trzy etapy: test wiedzy, test umiejętności pracy na komputerze, rozmowa.
Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 694 461 997.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIF oraz będą dostępne w siedzibie Inspektoratu.
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna