Inspektor
Krościenko
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. kadr
w Zespole ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Krościenku

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Placówki SG w Krościenku. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera (również powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym). Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca w systemie jednozmianowym. Brak podległych pracowników. Kontakty zewnętrzne: nie występują.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze w budynku trzykondygnacyjnym na terenie kompleksu Placówki SG w Krościenku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak m.in. windy). Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe.
Brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi roczne karty ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie oraz miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Kompletuje, aktualizuje i gromadzi pełną dokumentację urlopową funkcjonariuszy i pracowników w celu udzielania urlopów w zgodzie z przepisami prawa przy zachowaniu ciągłości realizacji zadań Placówki SG.
 • Prowadzi pełną ewidencję czasu służby /pracy i absencji funkcjonariuszy i pracowników placówki w celu prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą przygotowuje dokumentację związaną z wypracowanymi godzinami służby pracy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów i norm dotyczących rozkładu czasu służby /pracy.
 • Wykonuje w cyklu miesięcznym zestawienia sprawozdawcze w zakresie wypracowanych nadgodzin przez funkcjonariuszy/pracowników w celu usprawnienia procesu kierowania przez kierowników komórek organizacyjnych oraz w celu informacyjnym dla WKiS BiOSG.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje i dokonuje wstępnej kontroli dostarczonych dokumentów związanych z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy/pracowników.
 • Rozlicza czas podróży służbowych na podstawie imiennych oświadczeń dotyczących prowadzenia pojazdów służbowych i prywatnych podczas w/w podróży w celu prawidłowego jego udokumentowania.
 • Sporządza i przedstawia w wyznaczonym terminie Komendantowi PSG w Krościenku do zatwierdzenia plan urlopów funkcjonariuszy i pracowników dla wszystkich komórek organizacyjnych placówki, oraz na bieżąco sporządza aneksy do tych planów a po zatwierdzeniu planu zapoznaje z nim osoby objęte planem.
 • Zapoznaje funkcjonariuszy Placówki z rozkazami personalnymi, opracowuje szablony opinii i przedkłada właściwym bezpośrednim przełożonym, koordynuje przedsięwzięcia związane z opiniowaniem funkcjonariuszy i pracowników.
 • INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANOWISKA: Stanowisko zostało utworzone w celu prowadzenia kompleksowej ewidencji czasu służby/pracy funkcjonariuszy i pracowników, oraz monitorowania pod względem merytorycznym prawidłowego i terminowego udzielania urlopów zwolnień od zajęć/pracy. Także w celu prawidłowego i terminowego rekompensowania czasu służby/pracy pełnionej ponad obowiązujący wymiar. Wykonuje się dodatkowo szereg zestawień o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym dla potrzeb Wydziału Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, jak również na żądanie Komendanta Placówki SG w Krościenku, pełni funkcję informacyjną dla kierowników grup celem wsparcia procesu organizacyjnego i kierowniczego. Prowadzi się również dokumentację urlopową. Stanowisko pracy wymaga podejmowania samodzielnych decyzji o sposobie realizacji zadań w oparciu o jasno sprecyzowane cele. Zadania często wymagają współpracy i tworzenia nowych procedur, zasad, rozwiązań określania sposobów ich realizacji oraz planowania ich wdrożenia. Tworzy bazy danych o różnym stopniu trudności, z różnych dziedzin, usprawniające pracę zespołu. Tworzone bazy danych pracownik wykorzystuje zarówno na swoim stanowisku pracy, jak również ułatwiają pracę innym osobom. Od pracownika na tym stanowisku wymaga się znajomości przepisów dotyczących czasu pracy/służby, urlopów pracowniczych, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych, uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów SG. Praca ma charakter złożony, wymagający bieżącego monitorowania zmian zachodzących w przepisach, rozporządzeniach, a stanowisko wymaga kreatywności w ciągłym udoskonalaniu wykonywanych obowiązków. Częste zmiany w przepisach oraz wytycznych wymagają od pracownika umiejętności ich interpretacji oraz stałej aktualizacji posiadanej wiedzy. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów prawa oraz przepisów i procedur wewnętrznych SG. Na stanowisku pracy wymagane jest planowanie zadań i czynności do realizacji w miesięcznym i kwartalnym okresie rozliczeniowym. Samodzielna realizacja zadań. Pracownik do przełożonego zwraca się o pomoc wyłącznie w sytuacjach bezprecedensowych. Podejmuje decyzje w zakresie pracy na własnym stanowisku oraz może podejmować decyzje w ramach współpracującego z nim zespołu. Otrzymuje polecenia i informacje co do celu pracy, ale samodzielnie dobiera środki i wybiera sposób realizacji zadania lub przeprowadzenia określonego procesu. Posiada samodzielność w ramach pracy na swoim stanowisku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy biurowej lub administracyjnej,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Ogólna wiedza na temat zasad prowadzenia dokumentów ewidencyjnych,
 • Obsługa komputera w zakresie edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego,
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych, tj. ksero, drukarka, fax,
 • Znajomość aktów prawnych regulujących czas służby/pracy, urlopy pracownicze, zakres i tryb udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszy uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów SG.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna jako załącznik, jak również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
1. Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku około 3 090,11 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat zgodnie z indywidualnym stażem pracy (od 5 lat - 5%, wzrastające do lat 20 - 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy),
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• „nagrody jubileuszowe”,
• możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami.
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 25.10.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - RODZAJ i DŁUGOŚĆ (CZAS, OKRES).
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DO APLIKACJI KOPII DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA W DOWOLNYM CZASIE.
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W JĘZYKU POLSKIM, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE SPORZĄDZONEGO TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875.

Inspektor

Krościenko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna