Inspektor
Rawa Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr i szkolenia
w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Rawie Mazowieckiej

Warunki pracy

naturalne i sztuczne oświetlenie,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak windy osobowej w budynku, budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
wystąpienia publiczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych oraz innych dokumentów ewidencyjnych związanych z przebiegiem zatrudnienia policjantów i pracowników,
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, regulaminów oraz aktów zarządzania wewnętrznego,
 • koordynacja przebiegu szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników,
 • prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych, urlopów i zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie meldunków, sprawozdań o stanie zatrudnienia, wydarzeniach nadzwyczajnych oraz ze stanu dyscypliny służbowej
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu przygotowań obronnych oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
 • wprowadzanie danych do bazy SWOP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o Policji,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową,
<br>w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • wykształcenie: wyższe administracja lub organizacja i zarządzanie,
<br>posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie BHP będzie dodatkowym atutem.
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- sprawdzenie wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 - 8148110

Inspektor

Rawa Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna