Inspektor
Tuchola
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli upraw GMO
w Oddziale w Tucholi

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowo-inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy
w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.).
Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach).
W siedzibie Oddziału - praca typowo administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola upraw pod kątem GMO plantacji nasiennych i produkcyjnych
 • Kontrola materiału siewnego pod kątem GMO
 • Sporządzanie planu kontroli GMO wg wytycznych Ministra Środowiska, MRiRW oraz GIORIN
 • Kontrola stosowania materiału siewnego kukurydzy MON810
 • Pobieranie prób materiału siewnego i roślinnego do badań na obecność modyfikacji genetycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • Znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość zasad postepowania administracyjnego
 • Znajomość zasad przeprowadzania kontroli urzędowej
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów potwierdzone prawem jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor O/Tuchola"
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym lub nadesłane przez e-PUAP. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.
Uwaga!
Proszę pamiętać o podpisaniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu reklrutacji na wolne miejsce pracy.

Inspektor

Tuchola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna