Inspektor
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu, niekiedy zadania wykonywane są poza siedzibą urzędu, np. promocja różnych form służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa. Zagrożenie korupcją.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Typowanie i nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • Opracowywanie bilansu stanu zasobów rezerw osobowych WKU;
 • Zakładanie i bieżąca aktualizacja dokumentów ewidencyjnych oficerów, chorążych i podchorążych rezerwy;
 • Prowadzenie „KSIĘGI EWIDENCJI WYDANYCH KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH”;
 • Udział w opracowywaniu danych dotyczących gromadzenia wyszkolonych rezerw na uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych.
 • Wypisywanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oficerów, chorążych i podchorążych rezerwy;
 • Wypisywanie wezwań, kart powołań i kart mobilizacyjnych w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy posiadających pracownicze przydziały mobilizacyjne, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SI SPIRALA-ZINT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • kreatywność
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • systematyczność;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność w pracy;
 • przeszkolenie w zakresie obsługi SI SPIRALA-ZINT
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 412 z późn.zm.);
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44 – 100 GLIWICE

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1.Zatrudnienie – w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
2.Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
3.Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
4.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
5.Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
6.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
7.List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
8.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 652 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.

Inspektor

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna