Inspektor
Łask
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łasku

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie powiatu łaskiego (wyjazdy w teren samochodem służbowym). Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy z wykorzystaniem urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • Opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz postępowań egzekucyjnych
 • Przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • Przyjmowanie interesantów
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Znajomość przepisów wynikających z ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
  ul. 9-go Maja 33
  98-100 Łask

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (43) 675 34 19
Aplikuj
Aplikuj

Inspektor

Łask

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna