Inspektor
Kwidzyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno - księgowych
zespół ds finansowo-księgowych oraz administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa, narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
bariery architektoniczne - brak podjazdu do budynku, drzwi nieodpowiedniej szerokości, niedostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administracyjno - kancelaryjna obsługa biura Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu
 • prowadzenie sekretariatu w zakresie obsługi zespołów ds zdrowia i ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz pasz i utylizacji
 • rozliczanie Urzędowych Lekarzy Weterynarii z wykonanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego stanowisko w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kwidzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna