Inspektor
Bydgoszcz
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw BHP i ppoż.
w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie.
Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i instruktażowych dla pracowników
 • przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okręgowym urzędzie i wydziałach zamiejscowych, sporządzanie protokołu z kontroli
 • kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
 • czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zaleceń pracodawcy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bhp
 • Uprawnienia minimum Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów z zakresu BHP i ppoż.
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku i specjalności z zakresu BHP lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu BHP
 • Dyspozycyjność (wyjazdy służbowe)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna