Inspektor
Włoszczowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie ul. Żwirki 2 29 -100 Włoszczowa

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu – teren powiatu
włoszczowskiego, wyjazdy służbowe,
- prowadzenie pojazdu służbowego osobowego,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym
piętrze,
- budynek biurowy nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiadający windy, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet,
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- stres związany z obsługą petentów i przeprowadzaniem kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie spełnienia warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją , pozyskiwaniem, konserwacją , obróbką, przechowywaniem , wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystaniem materiału biologicznego, prowadzeniem punktów kopulacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie próbkobrania w kierunku choroby Aujeszkyego,
 • wprowadzanie danych do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie podmiotów zajmujacych się produkcją, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką , przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, prowadzeniem punktów kopulacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań, jak również terminowe sporządzanie sprawozdawczości w formie papierowej i elektronicznej
 • przygotowywanie projektów pism i decyzji w pierwszej instancji w zakresie właściwości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe zootechniczne
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopie wszystkich świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wysługę lat
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
  ul. Żwirki 2
  29 -100 Włoszczowa

  Sekretariat: I piętro pokój nr 13

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora ”.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie - 24.07.2018r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Informację o terminie testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat otrzyma telefonicznie.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Na oferty rozpatrzone negatywnie nie będzie udzielana odpowiedź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.41 394-49-92 oraz 41 394-57-60 a także w siedzibie urzędu.

Inspektor

Włoszczowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna