Inspektor
Sochaczew
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner,
- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (obecność windy/podjazdów),
- nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące kontrolowanie stanu technicznego i dokumentacji związanej z eksploatacją sprzętu transportowego
 • Miesięczne rozliczanie pojazdów służbowych oraz nadzór nad prawidłowym korzystaniem z kart FLOTA
 • Prowadzenie postępowań szkodowych związanych z uszkodzeniem sprzętu transportowego
 • Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zamówień na sprzęt techniki policyjnej oraz sorty mundurowe
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych
 • Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej/administracyjnej
 • umiejętność współpracy i organizacji własnej pracy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: średnie techniczne
 • dyspozycyjność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Wynagrodzenie: 2.600 zł brutto.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Sochaczewie tel. 46 8637227

Inspektor

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna