Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli wyrobów budowlanych
Wydział Wyrobów Budowlanych

Warunki pracy

Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących przepisów
 • przygotowywanie projektów pism i decyzji
 • opracowywanie zawiadomień i niezbędnych informacji dla organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • przygotowywanie projektów opinii o wyrobach budowlanych dla organów celnych
 • pobieranie próbek wyrobów budowlanych do badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dot. wyrobów budowlanych
 • znajomość przepisów kpa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • umiejętność obsługi systemów komputerowych SNRWB, Hermes
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność analizy norm
 • komunikatywność, dyspozycyjność , rzetelność
 • znajomość wyrobów budowlanych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna