Inspektor
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nasiennictwa
w Dziale Nadzoru Nasiennego

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca na czwartym piętrze w budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach. Poruszanie się samochodem służbowym. Praca w stresie. Zagrożenie korupcją. Częste kontakty z klientami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli materiału siewnego oraz upraw nasiennych i produkcyjnych pod kątem występowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych w tym w celu identyfikowania modyfikacji genetycznej;
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie;
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania akredytacji do wykonywania oceny polowej plantacji nasiennych;
 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców, w zakresie obrotu materiałem siewnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze.
<br>Znajomość ustaw: o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, o nasiennictwie, o ochronie roślin.
<br>Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Znajomość ustawy Kpa.
<br>Prawo jazdy Kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna