Inspektor
Rybnik
Komenda Miejska Policji w Rybniku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki zaopatrzenia i finansów
Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, wysiłek fizyczny.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje i rejestruje faktury w systemie F-K (w tym wystawia noty korygujące oraz noty przeksięgowujące wydatki/koszty, sporządza/opracowuje załączniki) zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych, w celu prawidłowej realizacji zobowiązań finansowych
 • Realizuje zakupy oraz zleca usługi do kwoty określonej Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji, celem prawidłowego zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku w materiały i usługi do prawidłowego funkcjonowania jednostki
 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji równoważników za remont lokalu mieszkalnego w celu rozstrzygnięcia uprawnień funkcjonariuszy do świadczeń
 • Prowadzi ewidencję pomocniczą składników majątkowych w wersji papierowej i elektronicznej w celu porównania stanów z ewidencją prowadzoną w wydziałach zaopatrujących KWP
 • Sporządza zapotrzebowanie w zakresie sprzętu, materiałów i formularzy dla wydziałów merytorycznych w celu prawidłowego zaopatrzenia KMP w Rybniku
 • Prowadzi ewidencję, składa zapotrzebowanie, wydaje zgodnie z Decyzją KMP w Rybniku odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej dot. pracowników cywilnych w celu zapewnienia właściwych warunków higieny i pracy
 • Sporządza polecenia przelewu do Urzędów Miast i Gmin dotyczące wywozu odpadów oraz przekazuje do wydziału zaopatrującego KWP, celem weryfikacji i realizacji zapłaty
 • Składa informację do KWP dotyczącą udzielonych zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 przez jednostki za dany miesiąc w celu przekazania do jednostki nadrzędnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach zaopatrzenia lub finansów
 • umiejętność obsługi komputera Word/Excel
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – RODO + oświadczenie kandydata na stanowisko pracy w Korpusie Służby Cywilnej w KMP w Rybniku
 • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze 2457,33 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem 33/100) zł brutto (mnożnik 1,2819 ) + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 4295219.

Inspektor

Rybnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna