Inspektor
Nowy Dwór Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckm

Warunki pracy

Praca biurowa połączona z pracą w terenie, z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy w teren na kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy, w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku na I piętrze, który pośrednio jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (istnieje winda osobowa, podjazd dla niepełnosprawnych, nie wszystkie szerokości drzwi dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku istnieje toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa
 • przyjmowanie i ewidencja zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót budowlanych)
 • przeprowadzanie kontroli w terenie i sporządzanie z tych czynności protokołów i notatek służbowych
 • przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań
 • archiwizowanie dokumentacji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgodności obiektów budowlanych z przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami (w tym sporządzanie pism, decyzji i postanowień)
 • sprawdzanie dokumentacji w przedmiocie przyjęcia obiektów budowlanych do użytkowania i udzielania pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów pism i decyzji.
 • przygotowywanie zaświadczeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel)
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • Umiejętność planowania działań w horyzoncie czasowym do 3 m-cy
 • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Staranność , rzetelność, obowiązkowość
 • Odporność na stres
 • Uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Chemików 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  kancelaria
  I piętro, pokój 101

  https://goo.gl/maps/v8bifJJKpi52

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty proszę składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora".
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 775 00 79. Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Nowy Dwór Mazowiecki
Aplikuj