Inspektor
Chorzów
Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie
Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda do parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole (zgodnie z zatwierdzonym prez KMP Chorzów rocznym planem kontroli) warunków służby / pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, a następnie bieżąco informuje Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, opracowuje i sporządza wnioski zmierzające do ich usunięcia w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawy ich warunków pracy;
 • Przeprowadza ( na podstawie przygotowanych na stanowisku planów szkolenia) szkolenia wstępne z zakresu BHP dla nowo - przyjętych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Wystawia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego;
 • Uczestniczy w pracach komisji i zespołów powypadkowych powołanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie w celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadków. Przygotowuje, sporządza i przedstawia pozostałym członkom komisji powypadkowych wnioski powypadkowe oraz propozycje zmian w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, jak również sprawuje kontrolę nad realizacją tych wniosków. Przygotowuje całość dokumentacji dot. wypadków. Prowadzi całość zagadnienia związanego ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi;
 • Dokonuje oceny ryzyka na stanowiskach pracy w celu rozpoznania zagrożeń i określenia środków zaradczych na poszczególnych stanowiskach pracy. Dokonuje bieżącej aktualizacji dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego. Prowadzi stały monitoring tego zagadnienia;
 • Opracowuje wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje ogólne oraz opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące BHP na stanowiskach służby/pracy wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w celu dostosowania do wymagań BHP;
 • Współpracuje ze społeczną inspekcją pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną przy MSWiA na terenie woj. śląskiego - sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją nakazów zawartych w Decyzjach, prowadzi ewidencję nakazów, sporządza analizy i informacje w tym zakresie w celu dostosowani warunków służby/pracy do wymogów określonych w przepisach. Współpracuje z ZOZ MSWiA w Katowicach w ramach realizowanej na stanowisku działalności z zakresu medycyny pracy (badania okresowe, specjalistyczne, sanitarno-epidemiologiczne, szczepienia ochronne);
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby pracy/służby.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne w specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajmość przepisów z dziedziny BHP, prawa pracy
 • znajomość UStawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość Ustawy o Policji
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • wykształcenie: wyższe kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • umiej ętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Legnicka 1
  41-503 Chorzów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze : 3041,23 złotych brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy(od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać /przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienie na stanowisko inspektora Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie."
Oferty niepodpisane, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i niespełniające wymogów nie podlegają zwrotowi, zostaną złożone do składnicy akt KMP Chorzów.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KMP w Chorzowie jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo- w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)7715 219 lub 218

Inspektor
Chorzów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna